Algemene voorwaarden voor het gebruik van de internetsite van Elia

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de internetsite van Elia

Deze website (hierna de “Website”) is een initiatief van Elia System Operator NV, met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel,  gekend onder het ondernemingsnummer 0476 388 378, RPR Brussel (hierna “Elia”).

 • 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden
  We nodigen de gebruiker uit om de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site aandachtig te lezen, waarnaar op de homepage wordt verwezen via een hyperlink. Door het gebruik van de website www.elia.be en www.eliagroup.eu en www.elia.jobs, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Elia kan deze op elk ogenblik wijzigen.
 • 2. Gebruik van de site

  De inhoud van deze Website strekt er uitsluitend toe de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Elia en zijn activiteiten. De toegang tot het extranet door middel van een paswoord is onderworpen aan bijzondere voorwaarden. De inhoud van deze Website mag enkel gebruikt worden in het kader van de op de site aangeboden diensten en voor persoonlijk gebruik. Deze Website mag niet gebruikt worden als basis voor eender welke evaluatie van Elia, kan in geen geval bindend zijn voor Elia en is niet tegenstelbaar. Niets op de Website kan beschouwd worden als een aankoopbod of een aanbod voor de levering van diensten of het sluiten van een contract.

 • 3. Ongeoorloofd of verboden gebruik

  De gebruiker verbindt zich ertoe deze Website te gebruiken mits naleving van alle wetten, wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de Website niet gebruiken op een manier die de belangen van Elia, haar leveranciers en/of cliënten zou kunnen schaden.

 • 4. Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid

  De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze Website onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud die wordt gedownload of op eender welke wijze wordt bekomen in het kader van het gebruik van ervan is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Elia niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens door het downloaden van eender welke inhoud.

  Deze Website wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van de beschikbaarheid. Elia garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, 100% betrouwbaar en/of zonder fouten zou zijn, dat de informatie die bekomen wordt door het gebruik van de dienst accuraat is en waar, en dat mogelijke fouten verbonden aan de dienst, gecorrigeerd zullen worden.

  Elia zal redelijke inspanningen doen om op haar Website informatie te publiceren die up-to-date is. Zij garandeert niet dat de informatie passend is, noch dat ze precies of volledig is, noch dat de Website voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-to-date. De informatie die op deze Website gepubliceerd wordt, kan immers schattingen en vooruitzichten bevatten die ter indicatie aangeboden worden, alsook realtime gegevens die niet gevalideerd zijn. De informatie die op deze Website staat, onder meer de financiële gegevens en tariefvoorwaarden, kunnen inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden of tipfouten bevatten. Deze informatie wordt indicatief verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen. Elia en/of haar leveranciers kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de Website. Dit voorbehoud geldt ook voor de Websites waarnaar deze Website externe links legt. Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Elia niet gecontroleerd en Elia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid op de Website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Elia in.

  Algemeen kan Elia in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was Elia op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. Elia kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van gebruikers (van het internet).

 • 5. Contact

  Gebruikers kunnen hun opmerkingen, suggesties of bezorgdheden meedelen. Dit kan per e-mail op volgend adres: info@elia.be of met de post naar volgend adres: Elia, Dienst Communicatie, Keizerslaan 20, 1000 Brussel.

 • 6. Intellectuele eigendomsrechten

  Het geheel van de op deze Website beschikbare informatie, de compilatie en de samenstelling ervan (teksten, foto's, beelden, iconen, video's, software, databanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Elia. De namen en logo's van Elia die op de Website verschijnen, zijn beschermde merken en handelsnamen. De merken van Elia mogen uitsluitend gebruikt worden in verband met producten of diensten van Elia en hun gebruik mag in geen geval, op welke wijze ook, verwarring creëren bij de consument, het imago van Elia aantasten of het bedrijf in diskrediet brengen. Behoudens uitdrukkelijke toestemming hiertoe, zal de gebruiker in geen geval deze Website, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elia.

 • 7. Privacy policy en cookie policy

  Ieder bezoek aan en/of gebruik van deze website impliceert dat Elia persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Bijkomende informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Elia kan u vinden in Elia’s online privacy policy.

  Deze website maakt gebruik van cookies. Bijkomende informatie over de cookies die gebruikt worden op deze website, evenals over de cookie configuration settings, kan u vinden in Elia’s cookie policy [link].

  Door de website www.elia.be en/of www.eliagroup.eu te gebruiken, verklaren gebruikers zich onvoorwaardelijk akkoord met Elia’s online privacy policy en Elia’s cookie policy. 

 • 8. Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden (met uitzondering van de regels met betrekking tot tegenstrijdige wetten). Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). Elia behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien het dit opportuun acht.

  Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsboodschap verzonden in elektronische vorm zal aanvaard worden in iedere rechterlijke of administratieve procedure die voortvloeit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die opgesteld en bewaard worden in gedrukte versie.Disclaimer mailverkeer

Elke uitgaande e-mail van Elia wordt voorzien van volgende disclaimer: "Dit bericht en zijn bijlagen kunnen confidentiële informatie bevatten, beschermd door intellectuele eigendoms- of andere rechten, en is enkel bestemd voor het exclusief gebruik door de bedoelde bestemmeling ervan. Het is strikt verboden dit bericht en de inhoud daarvan te kopiëren, te wijzigen of mee te delen aan een andere persoon zonder de voorafgaande toestemming van Elia. Indien het bericht niet voor u bestemd is, gelieve dit dan te melden aan de afzender en het bericht in uw systeem te vernietigen. Elia is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit fouten, onjuistheden of verlies van tekst in het bericht, of uit het niet toegelaten gebruik, kennisgeving, kopiëren of wijzigen van het bericht, noch als gevolg van een doorgegeven virus. Dit bericht houdt geen verbintenis in vanwege Elia behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de bestemmeling van het bericht en Elia."

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt. Meer info over de cookies